Usluge

Psihološka procena

Psihološka procena obuhvata intervju pomoću koga se informišemo o osnovnim podacima značajnim za psihološko funkcionisanje osobe (porodični status, zaposlenje, opšte zdravstveno stanje i dr.), i psihološke testove za procenu ličnosti i inteligencije.

Kao rezultat psihološke procene dobijamo izveštaj o aktuelnom funkcionisanju ispitanika, koji može biti polazna osnova za dalji plan tretmana.Psihološku procenu može inicirati psiholog ili psihijatar kao dopunu dijagnostičkoj proceduri, a može je zatražiti i sam ispitanik ukoliko želi da bolje spozna svoje lične karakteristike i sposobnosti u cilju daljeg ličnog i profesionalnog razvoja.

Cena usluge:

Kompletna psihološka procena: 14000 RSD (intervju, test inteligencije i test ličnosti)

Psihološka procena inteligencije: 9000 RSD

Psihološka procena ličnosti: 9000 RSD

Psihološka procena za ADHD: 12000 RSD

Psihoterapijsko savetovanje

Uključuje individualne seanse sa klijentima usmerene ka prevazilaženju teškoće u domenu mentalnog zdravlja.

Individualni pristup pruža mogućnost klijentima da u sigurnom i poverljivom odnosu sa psihologom istraže svoja osećanja i razmišljanja koja se odnose na aktuelni problem, ali i da bolje upoznaju sebe i sopstveni način funkcionisanja u različitim okolnostima i životnim situacijama.

Savetodavni proces uključuje pružanje podrške klijentu na putu sticanja uvida u ona uverenja i obrasce ponašanja koji su disfunkcionalni i koji dovode do emocionalnih problema i osećaja diskomfora.

Cilj savetodavnog rada je da se uočeni disfunkcionalni obrasci promene i prevaziđu, te da se na taj način poveća nivo subjektivnog blagostanja i unapredi kvalitet života.

Savetovanje se obavlja uživo ili online.

Cena usluge:

Pojedinačna seansa 4500 RSD/ 45 e

Paket od pet unapred plaćenih  seansi  21500 RSD / 210 evra

(paket je moguće iskoristiti u okviru dva meseca)

"U skladu sa sobom" program za lični razvoj

Biti u balansu sa sobom i svojim okruženjem jedan je od ključnih činioca očuvanja i unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja.

Program ,,U skladu sa sobom’’ osmišljen je tako da vas kroz različite psihološke tehnike vodi kroz proces prepoznavanja i povezivanja sa sobom – onim ko ste vi, koje su vaše vrednosti, ciljevi, uverenja, emocije, ali i sa vašim okruženjem – ko vas okružuje, podržava ili sputava i kako sve to da integrišete tako da budete zadovoljni svojim životom.

Ciklus uključuje šest susreta, tokom kojih ćemo zajednički istraživati različite teme koje će vam pomoći da bolje upoznate sebe i svoje okruženje, uočite uverenja koja vas sputavaju na putu ličnog razvoja i prevaziđete ih.

Prvi susret namenjen je upoznavanju i postavljanju ličnih ciljeva, a zatim sledi pet tematskih sureta, tokom kojih ćemo obraditi sledeće teme:

Pogled u sebe – istaživaćemo na koje sve načine možemo da odredimo sebe, ko smo mi stvarno? Da li sebe sagledavamo kroz uloge koje obavljamo? Možda kroz neku osobinu ili fizičku karakteristiku? Koliko smo zadovoljni sobom i šta bismo voleli da promenimo.

Živeti u skladu sa sobom – Istražujemo koliko smo svoj život i svakodnevne aktivnosti organizovali tako da one budu u skladu sa vrednostima kojima težimo. Definišemo ciljeve i pravimo planove tako da uskladimo svoj život sa sobom.

Upoznaj, pa pobedi – Istražujemo koje su to situacije, ljudi ili događaji koji su za nas stresni. Istražujemo svoje reakcije na stres i tražimo strategije za prevladavanje.

U kontaktu sa drugima – Istražujemo svoje okruženje, odnose sa bliskim ljudima. Ko nas podržava, koji odnos bismo želeli da promenimo. Kako odnosi utiču na nas?

Istrajno do cilja – Istražujemo motivaciju i tragamo za formulom koja će biti naš saveznik da istrajemo na svom putu do ciljeva koje smo sebi postavili.

Program se izvodi uživo ili online.

Cena paketa:

26000 RSD / 240 evra (moguće je iskoristiti u okviru 3 meseca)

Mindfullness program za lični razvoj

Mindfulness (puna svesnost) je stanje svesti koje postižemo kada smo potpuno prisutni ovde i sada. Tada smo u mogućnosti da u potpunosti primetimo i prihvatimo sopstvene misli, potrebe i osećanja, kao i da svesno donosimo odluke i pravimo izbore.

Usvajanjem ovog pristupa možemo značajno doprineti unapređenju kvaliteta života, a napredak je vidljiv u različitim oblastima:

  • poboljšanje pažnje i radne efikasnosti
  • bolja kontrola emocija
  • poboljšanje opšteg raspoloženja i veće zadovoljstvo u životu
  • efikasnije suočavanje sa stresom i prevencija ,,burn out’’ sindroma
  • ublažavanje anksiozno-depresivnih tegoba
  • poboljšanje psihosomatskih tegoba
  • ublažavanje nesanice i problema sa snom
  • unapređenje komunikacije i kvaliteta odnosa sa drugima

Mindfulness program za lični razvoj sastoji se od osam susreta, tokom kojih se postepeno savladavaju tehnike kojima se postiže stanje pune svesnosti. Pored toga, program sadrži i edukativni deo tokom kojeg se bolje upoznajemo sa osnovim principima i načinima funkcionisanja naše pažnje, misli i emocija, što doprinosi boljoj kontroli i svesnijem upravljanju ovim psihičkim funkcijama.

Program se izvodi uživo ili online.

Cena paketa:

35 000 RSD / 320 evra (moguće je iskoristiti u okviru 3 meseca)

,,Train your brain’’ psihološki program za odrasle sa ADHD-om

ADHD je poremećaj pažnje koji se najčešće prepoznaje već tokom detinjstva, a u različitim formama traje tokom celog života. Osobe sa ovim poremećajem imaju teškoća da započnu i održe kontinuitet u aktivnostima kojima se bave (učenje, posao); često su zaboravni, imaju teškoće u planiranju i organizaciji vremena i obaveza, često menjaju poslove i interesovanja, imaju problem u komunikaciji zbog teškoće održavanja pažnje na razgovor, kao i čestog prekidanja sagovornika, često imaju problem sa ritmom spavanja, te imaju stalan osećaj unutrašnjeg nemira.

Zbog navedenih teškoća, osobe sa ADHD-om često imaju teškoće sa razumevanjem i prihvatanjem sebe ,,osećaju se čudno, drugačije od ostalih’’, te zbog toga mogu imati teškoće sa uklapanjem u društvo, ostvarivanje bliskih odnosa (partnerskih, prijateljskih, porodičnih), što dovodi do toga da se osećaju potišteno, zabrinuto, tužno, neadekvatno.

Program psihološke podrške kreiran je tako da osobama sa ADHD-om pomogne u razumevanju i prihvatanju karakteristika koje ova dijagnoza uključuje, kao i pružanju podrške u usvajanju i razvijanju veština pomoću kojih mogu lakše organizovati svoje svakodnevno funkcionisanje.

Program se sastoji od pet susreta jednom nedeljno tokom kojih radimo na razvoju veština usmeravanja pažnje, planiranja i organizacije dana, veštinama komunikacije, prepoznavanju i regulaciji emocija. Nakon toga, preporučeno je da se susreti održavaju svake druge nedelje u cilju praćenja i održavanja rezultata.

Program se izvodi uživo ili online.

Cena paketa: 21500 RSD / 210 evra

Porodično savetovanje

Uključuje savetodavni rad sa više članova porodice (roditelji, deca, bliski srodnici).

Teme porodičnog savetovanja mogu se odnositi na porodično funkcionisanje u situacijama koje mogu doći očekivano poput nove razvojne faze (trudnoća, polazak u vrtić ili školu) ili neočekivano poput nekog stresnog događaja (razvod, bolest, smrt).

Teme porodičnog savetovanja mogu biti i porodični odnosi (partnerski, roditeljski, odnosi sa širom porodicom).

Porodično savetovanje je sastavni deo procesa rada kada je dete uključeno u individualni rad sa psihologom.

Pored toga, porodično savetovanje se može obavljati i nezavisno  kada su u pitanju teme vezane za partnerske, roditeljske i druge porodične odnose koji nisu u direktnoj vezi sa detetom, kao i sa parovima bez dece.

Savetovanje se obavlja uživo ili online.

Cena usluge:

4500 RSD/45 evra

"Zadovoljan roditelj - zadovoljno dete" - program za roditelje

Namenjen je roditeljima koji žele da rade na ličnom razvoju i unapređenju roditeljskih veština. Koncipiran je kao paket od pet inidividualnih susreta, tokom kojih pomoću različitih psiholoških tehnika radimo na prepoznavanju roditeljskih uverenja, emocija i ponašanja u odnosu na dete, te na razumevanju ponašanja deteta. Na taj način postavljamo temelje za funkcionalan razvoj porodičnih odnosa.

Program se izvodi uživo ili online.

Cena paketa:

21500 RSD / 210 evra (moguće je iskoristiti u okviru 2 meseca)

+ pokolon ebook vodič za roditelje ,,Zadovoljan roditelj- zadovoljno dete’’

Psihološka procena deteta

Psihološka procena deteta je proces tokom koga psiholog upoznaje dete, procenjuje njegov razvoj, aktuelno funkcionisanje i uočava eventualna odstupanja od razvoja očekivanog za odgovarajući uzrast. Vrlo je značajno da se u ovaj proces aktivno uključe i roditelji, kako bi upotpunili informacije o detetu, ali i o porodičnom kontekstu u kojem dete živi.

Osnovna psihološka procena se sastoji od dva susreta. Prvi susret rezervisan je za razgovor sa roditeljima i obavlja se bez prisustva deteta. Tokom ovog razgovora, psiholog se upoznaje sa problemom odnosno razlozima zbog kojih se porodica obraća za stručnu pomoć. Prikuplja informacije o detetu, njegovom razvoju, porodičnom funkcionisanju. Roditelji tokom ovog susreta imaju priliku da se upoznaju sa psihologom i njegovim načinom rada, te steknu jasniju sliku o tome kako će izgledati dalji tok procene deteta i terapijski proces.

Na drugom susretu psiholog se upoznaje sa detetom. Tom prilikom primenjuje standardizovane psihološke testove pomoću kojih procenjuje sve aspekte razvoja deteta (kognitivni, socio-emocionalni, govorno-jezički, motorički) i uočava da li postoje neka odstupanja od normi očekivanih za uzrast. Pored toga, psiholog prati i ponašanje deteta kako u test situaciji, tako i u okviru spontane interakcije tokom igre ili razgovora sa detetom.

Povremeno, po proceni psihologa nakon osnovne, porodici može biti predložena i dodatna procena koja može da obuhvata uključivanje šire mreže izvora informacija o detetu (npr. kontakt sa vrtićem/školom koju dete pohađa, nalaz nekog drugog stručnjaka-defektologa, pedijatra i sl.) ili dodatne susrete sa detetom i/ili roditeljima tokom kojih se upotpunjavaju podaci o detetovom razvoju kroz analizu dečijeg crteža, igre i opservaciju ponašanja u određenim spontanim ili zadatim situacijama.

Nakon procene, roditelji dobijaju pismeni nalaz i mišljenje psihologa koji sadrži rezultate procene detetovog razvoja, identifikaciju oblasti u kojoj postoji potreba za psihološkom podrškom i predloge za dalji rad sa detetom i porodicom.

Cena usluge:

9500 RSD za decu od 5 do 15 godina (2 termina/ 1 termin za roditelje, 1 za dete + nalaz)

Individualni rad sa decom sa ADHD-om

ADHD je poremećaj pažnje koji se najčešće prepoznaje već tokom predškolskog uzrasta, a u različitim formama traje tokom celog života. Deca sa ovim poremećajem imaju teškoća da započnu i održe kontinuitet u aktivnostima kojima se bave (učenje); često su zaboravni, imaju teškoće u planiranju i organizaciji vremena i obaveza, često menjaju hobije i interesovanja, imaju problem u komunikaciji zbog teškoće održavanja pažnje na razgovor, kao i čestog prekidanja sagovornika, često imaju problem sa ritmom spavanja, te imaju stalan osećaj unutrašnjeg nemira.

Zbog navedenih teškoća, deca sa ovim poremećajem često imaju teškoće sa razumevanjem i prihvatanjem sebe ,,osećaju se čudno, drugačije od ostalih’’, te zbog toga mogu imati teškoće sa uklapanjem u društvo, ostvarivanjem odnosa (sa učiteljima, nastavnicima, roditeljima), što može učiniti da se osećaju potišteno, zabrinuto, tužno, neadekvatno, a ponekad i da se zbog toga ponašanju neprimereno u odnosu na situaciju.

Program psihološke podrške kreiran je tako da deci sa ADHD-om i njihovim porodicama pomogne u razumevanju i prihvatanju karakteristika koje ova dijagnoza uključuje, kao i pružanju podrške u usvajanju i razvijanju veština pomoću kojih mogu lakše organizovati svoje svakodnevno funkcionisanje.

Cena pojedinačnog termina za dete:

3500 RSD / 35 e

Paket od 5 unapred plaćenih termina za dete:

17000 RSD / 160 e

Individualni program emotivne podrške detetu

Određene životne situacije sa sobom donose izazove u kojima je deci ponekad teško da se adaptiraju i prihvate zahteve koji takva situacija donosi. To su najčešće periodi koje donose neke promene u životu deteta (preseljenje, rođenje brata/sestre, razvod, smrt u porodici…).

Sa druge strane, neka deca su po prirodi osetljivija, imaju izraženije emotivne reakcije i potrebna im je podrška da se sa njima nose. Takođe,deca koja se na neki način razlikuju od vršnjaka (npr.darovita i taletovana deca) mogu imati teškoće u regulaciji emocija.

Program individualne emotivne podrške detetu kreiran je tako da kroz psihološke tehnike i terapiju igrom pomogne detetu da bolje razume svoje emocije, situacije u kojima se ne snalazi, te nauči načine da ovlada svojim emocijama i razvije samopuzdanje. Pored individualnog rada sa detetom, ovaj program uključuje i saradnju sa porodicom kako bi i roditeljima pružili odgovarajuće savete koji će pomoći da adekvatno podrže svoje dete.

Cena pojedinačnog termina za dete:

3500 RSD / 35 e

Paket od 5 unapred plaćenih termina za dete:

17000 RSD / 160 e

Online formular za zakazivanje konsultacija