Rad sa porodicama

Psihološko - savetodavni rad sa porodicom

Svaka životna faza donosi nove zadatke i izazove. Rođenje deteta, roditeljstvo, polazak u vrtić, školu. Sve su to normalne faze razvoja koje svaka porodica prolazi. Ipak, većina roditelja danas je svesna da je roditeljstvo važna i odgovorna životna uloga, pa često osete potrebu da za neku dilemu u roditeljstvu potraže savet stručnjaka.
Neke porodice ponekad se suoče i sa neprijatnim životnim situacijama kao što su razvod, bolest ili gubitak člana porodice. Neke porodice su češće opterećene stresnim događajima zbog problema na poslu ili konfliktnih porodičnih odnosa. Različiti životni događaji mogu uticati na uobičajno funkcionisanje porodice. Nekad se to manifestuje u narušenim porodičnim odnosima, problemima u komunkaciji, ponekad u vidu simptoma nekog od članova porodice. Tako se i kod dece i kod odraslih članova mogu javiti problemi u emocionalnom funkcionisanju, ponašanju, psihosomatske tegobe i sl.

Bez obzira da li imate nedoumica oko razvojnih faza i situacija u kojima se vaša porodica u tom trenutku nalazi ili se suočavate sa nekim problemskim situacijama, porodično savetovanje može da vam obezbedi podršku da prevaziđete situacije koje vas u tom trenutku muče.

Porodično savetovanje podrazumeva najčešće kontinuiranu saradnju savetnika i članova porodice usmerenu na utvrđivanje problemskih oblasti i kreiranju optimalnih koraka za njihovo prevazilaženje. U zavisnosti od vrste problema i uzrasta dece, savetovanje se može sprovoditi sa jednim ili oba roditelja uz prisustvo deteta ili bez njega. Ponekad, u savetovanje mogu biti uključeni i drugi članovi porodice (braća, sestre, bake, deke i dr.) ukoliko se proceni da je njihova uloga značajna za svakodnevno porodično funkcionisanje. Prvi susreti namenjeni su upoznanju savetnika sa porodicom i utvrđivanju problema i tema na kojima porodica želi da radi, a zatim savetnik osmišljava plan rada koji predlaže porodici u cilju nastavka saradnje.

Trajanje

Jedan susret nedeljno u trajanju od 1 sat (broj susreta zavisi od vrste problema)

Kome je usluga namenjena

Porodicama, roditeljima dece svih uzrasta

Kada se javiti

 • Kada želite adekvatno da pripremite sebe i/ili svoje dete za neku životnu promenu (rođenje deteta, polazak u vrtić/školu, preseljenje);
 • Kada se desi neka krizna situacija u porodici (razvod, bolest, smrt);
 • Kada je porodica izložena hroničnom stresu, konfliktnim odnosima.

Cena 3500 rsd / 35 eur

Dostupno i online.

 • 60 minuta.
"Zadovoljan roditelj - zadovoljno dete" - program za lični razvoj roditelja

Svaki put kad se u životu susrećemo sa novim događajima, novim okolnostima i ulogama, to može biti prilika za lični razvoj. Takve situacije podstaknu nas da pogledamo u sebe, da spoznamo svoje reakcije u nekim novim situacijama, razotkrijemo uverenja koja smo tokom života usvojili, prepoznamo svoje obrasce ponašanja. Roditeljstvo je jedna od takvih uloga. Kroz odnos koji gradimo sa detetom, ali i sa partnerom sa kojim delimo roditeljstvo, kroz zadatke i izazove koje takve situacije donose, mi upoznajemo i sebe. Uviđamo naše reakcije u odnosu na neke situacije sa kojima se možda do tada u životu nismo sretali, na primer kako reagujemo u situaciji kada sa partnerom ne delimo slične stavove po pitanju vaspitanja dece ili kako se snalazimo u situaciji kad dete uporno ponavlja neko ponašanje koje smatramo neprihvatljivim. Tada možemo da uvidimo da su nam potrebne neke nove veštine, novi pristupi u odnosu na svakodnevne izazove. Ukoliko prihvatimo činjenicu da se tokom celog života razvijamo i učimo, ovakve situacije će nam poslužiti kao poziv za rad na sebi i kao prilika za razvoj veština i usavršavanje u polju komunikacije, odnosa sa drugima, planiranja i organizacije vremena, prevladavanja stresa, neprijatnih emocija… Ulaganjem u lični razvoj kroz ulogu roditelja, možemo postići veći stepen zadovoljstva i funkcionalnosti u okviru porodičnih odnosa, ali i u svim ostalim životnim ulogama.

Trajanje

5 susreta u trajanju od 1 sat, jednom nedeljno

Kome je usluga namenjena

Roditeljima (pojedinačno ili u paru)

Cena 15000 dinara (150 evra)

Dostupno i online.

Paket: 5 susreta po 60 minuta + Poklon elektronski Vodič za roditelje ,,Zadovoljan roditelj-zadovoljno dete’’

Psihološko savetovanje za trudnice i parove

Podrazumeva individualne seanse psihološkog savetovanja sa trudnicama i/ili parovima. Individualni pristup pruža mogućnost klijentima da u sigurnom i poverljivom odnosu sa psihologom istraže svoja osećanja, razmišljanja, brige i uverenja koja se odnose na trudnoću i roditeljstvo. Savetodavni proces uključuje i sticanje uvida u ona uverenja i obrasce ponašanja koji su nefunkcionalni i koji dovode do emocionalnih problema i osećaja diskomfora. Cilj savetodavnog rada je da se uočeni nefunkcionalni obrasci promene i prevaziđu, te da se na taj način poveća nivo subjektivnog blagostanja i unapredi kvalitet života.

Trajanje

Jedan susret nedeljno u trajanju od 1 sat

Kome je usluga namenjena

Trudnicama i parovima, tokom celog ciklusa trudnoće.

Cena 3500 rsd / 35 eur

Dostupno i online.

 • 60 minuta.
Psihološka procena deteta

Psihološka procena deteta je proces tokom koga psiholog upoznaje dete, procenjuje njegov razvoj, aktuelno funkcionisanje i uočava eventualna odstupanja od razvoja očekivanog za odgovarajući uzrast. Vrlo je značajno da se u ovaj proces aktivno uključe i roditelji, kako bi upotpunili informacije o detetu, ali i o porodičnom kontekstu u kojem dete živi.

Osnovna psihološka procena se sastoji od dva susreta. Prvi susret rezervisan je za razgovor sa roditeljima i obavlja se bez prisustva deteta. Tokom ovog razgovora, psiholog se upoznaje sa problemom odnosno razlozima zbog kojih se porodica obraća za stručnu pomoć. Prikuplja informacije o detetu, njegovom razvoju, porodičnom funkcionisanju. Roditelji tokom ovog susreta imaju priliku da se upoznaju sa psihologom i njegovim načinom rada, te steknu jasniju sliku o tome kako će izgledati dalji tok procene deteta i terapijski proces.

Na drugom susretu psiholog se upoznaje sa detetom. Tom prilikom primenjuje standardizovane psihološke testove pomoću kojih procenjuje sve aspekte razvoja deteta (kognitivni, socio-emocionalni, govorno-jezički, motorički) i uočava da li postoje neka odstupanja od normi očekivanih za uzrast. Pored toga, psiholog prati i ponašanje deteta kako u test situaciji, tako i u okviru spontane interakcije tokom igre ili razgovora sa detetom.

Povremeno, po proceni psihologa nakon osnovne, porodici može biti predložena i dodatna procena koja može da obuhvata uključivanje šire mreže izvora informacija o detetu (npr. kontakt sa vrtićem/školom koju dete pohađa, nalaz nekog drugog stručnjaka-defektologa, pedijatra i sl.) ili dodatne susrete sa detetom i/ili roditeljima tokom kojih se upotpunjavaju podaci o detetovom razvoju kroz analizu dečijeg crteža, igre i opservaciju ponašanja u određenim spontanim ili zadatim situacijama.

Nakon procene, roditelji dobijaju pismeni nalaz i mišljenje psihologa koji sadrži rezultate procene detetovog razvoja, identifikaciju oblasti u kojoj postoji potreba za psihološkom podrškom i predloge za dalji rad sa detetom i porodicom.

Trajanje

Dva susreta po 1 sat (po potrebi i više)

Kome je usluga namenjena

Porodicama i deci uzrasta od 2 meseca do 16 godina

Kada se javiti

 • kada sumnjate da dete kasni u kognitivnom ili socio-emocionalnom aspektu razvoja;
 • kada primetite da dete ima neki strah, fobiju, da je anksiozno i da ga to ometa u svakodnevnom funkcionisanju;
 • kada primetite da dete ima problem sa pažnjom, koncentracijom ili učenjem;
 • kada primetite da dete ima problem u ponašanju (agresija, konflikti, nepoštovanje autoriteta i pravila ponašanja);
 • kada primetite da je dete darovito, naprednije u odnosu na vršnjake i želite da ga podržite u daljem razvoju njegovih potencijala.

Cena 7500/6500* rsd

 • razgovor sa roditeljima (60 minuta);
 • testiranje deteta (60 minuta);
 • pismeni nalaz i mišljenje psihologa.

*za decu do 5 godina

Individualni razvojni program za dete

Ponekad se dešava da se dete suočava sa različitim izazovima u vrtiću /školi, porodici i okruženju na koje ne može lako da se adaptira. Sa druge strane, ponekad su osobenosti detetovog razvoja takve da predstavljaju izazov za svakodnevno funkcionisanje deteta i porodice.

Kada dete ima neki problem, često dolazi do promena u ponašanju (neprilagođeno ponašanje, agresija) ili raspoloženju (ljutnja, tuga, strah). Ponekad može doći do promena u navikama (apetit, san, fiziološke potrebe) ili do regresije na neki raniji oblik ponašanja (sisanje prsta, umokravanje). Nekada se psihološki problem iskazuje kroz telesne smetnje (učestali bol u glavi, stomaku).

Ukoliko ovi problemi traju duži vremenski period oni počinju da ometaju dete u njegovom rastu i razvoju, a ujedno umanjuju funkcionalnost porodičnog života, vrtićkog/školskog okruženja i utiču kako na dete tako i na ljude u njegovoj okolini.

U želji da detetu i roditeljima pružimo podršku u rešavanju problema nudimo Vam individualni program psihološke podrške detetu koji se posebno kreira za svako dete u skladu sa njegovim aktuelnim potrebama i problemskim oblastima identifikovanih tokom psihološke procene deteta.

U zavisnoti od vrste problema, ali i od uzrasta deteta, u individualnom radu sa decom koristimo različite psihološke i psihoterapijske tehnike, elemente terapije igrom, elemente transakcione analize, kognitivno-bihejvioralne terapije, teraputesko pričanje priča, Brain gym metodu.

Trajanje

Jedan susret nedeljno u trajanju od 45 minuta (broj susreta zavisi od vrste problema)

Kome je usluga namenjena

Porodicama i deci svih uzrasta (deca do tri godine dolaze zajedno sa roditeljima)

Kada se javiti

 • kada sumnjate da dete ne napreduje u skladu sa uzrastom, program psihološke podrške može biti usmeren u cilju stimulacije i podsticanja razvoja;
 • kada primetite promenu u ponašanju deteta (agresija, konflikti, nepoštovanje autoriteta i pravila ponašanja) ili  (povlačenje, nesigurnost, izbegavanje odlaska u vrtić/školu, na rođendane, druženja);
 • kada primetite da dete ima neki strah, fobiju, da je anksiozno i da ga to ometa u svakodnevnom funkcionisanju;
 • kada primetite promenu u raspoloženju deteta (razdražljivost, plačljivost, bes);
 • kada uočite da dete ima problem sa pažnjom, koncentracijom ili učenjem;
 • kada primetite da je dete darovito, naprednije u odnosu na vršnjake i želite da ga podržite u daljem razvoju njegovih potencijala.

Cena 2500/2000* rsd

 • 45 minuta.

* za decu do 5 godina

Online formular za zakazivanje konsultacija